Informace e-mailem

Novinky e-mailem

 

 

regioTV

01

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

01

 

 

01 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Výběrové řízení MěÚ Dobříš - Referent odboru výstavby a životního prostředí

ke stažení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

město Dobříš

zastoupené tajemníkem Městského úřadu Dobříš

vyhlašuje dne  13.11.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

Referent odboru výstavby a životního prostředí

 

Sjednaný druh práce:                                     výkon státní správy na úseku územního rozhodovánístavebního řádu

Místo výkonu práce:                                      správní obvod MěÚ Dobříš

Platové zařazení:                                            8.-10. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb.

Datum nástupu:                                              dle dohody, po ukončení výběrového řízení

Trvání pracovního poměru:                           doba neurčitá

                                                                      

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

 

a)       fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)      občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c)       způsobilost k právním úkonům,

d)      bezúhonnost.

 

 

Další požadavky:

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe (§13a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů):

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

 

požadované znalosti: 

- znalost zákona o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících právních předpisů

- znalost správního řádu

- znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, Internet

- řidičské oprávnění skupiny „B“

- zkouška zvláštní odborné způsobilosti „pro výkon správní činnosti při územním rozhodování

a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění“ výhodou (za určitých podmínek umožňuje i splnění kvalifikačních podmínek).

 

další dovednosti, schopnosti:

-  dobré komunikační vystupování, analytické a logické myšlení, samostatnost

-  odpovědnost, týmový přístup

-  ochota se dále vzdělávat.

 

K samostatné přihlášce je podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, obsahující:

 jméno, příjmení a titul uchazeče,

 datum a místo narození uchazeče,

 státní příslušnost uchazeče,

 místo trvalého bydliště uchazeče,

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení jde-li o cizího státního občana

 datum a podpis uchazeče

 

nutno připojit doklady dle § 7, odst. 5 výše uvedeného zákona o úřednících a to:

a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních, doklad o zkoušce odborné způsobilosti.

dále:

d) čestné prohlášení o bezúhonnosti – dotyčný nebyl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nebo podat na podatelně městského úřadu tak, aby byly doručeny nejpozději do 14.12. 2017 do 13:00 hod. na adresu:             

Městský úřad Dobříš

Mírové náměstí 119

263 01  Dobříš

 

obálku označit slovy: „Výběrové řízení –referent odboru výstavby a životního prostředí – stavební úřad“

„NEOTEVÍRAT“

 

Po vyhodnocení přihlášek bude dne 15. prosince 2017 od 9:00 hod. výběrové řízení pokračovat ústním pohovorem s nejúspěšnějšími na Městském úřadě v Dobříši, Mírové náměstí č.p. 1602, 1. patro – kancelář vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. 

Vybraní uchazeči budou o přesném čase pohovoru informováni předem telefonicky. S sebou si přinesou platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.       

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

V Dobříši dne 13.11.2017

 

 

 

                                                                                   Bc. Radek Řechka

                                                                       tajemník Městského úřadu Dobříš

 

 

 

Vyvěšeno: 20. 11. 2017

Datum sejmutí: 14. 12. 2017

Zodpovídá: Pavel Rada

Zpět