Obec Nová Ves pod Pleší
Obec Nová Ves
pod Pleší

Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ VES POD PLEŠÍ

262 04 Nová Ves pod Pleší 86
IČ: 70989672, tel.,fax: 318 581838, mobil: 721841980, e-mail: st.vacek@volny.cz
Webové stránky školy: http://www.skolapodplesi.cz/
 

Stručná charakteristika školy

     Základní škola Nová Ves pod Pleší poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně ZŠ podle vlastního učebního dokumentu, kterým je Školní vzdělávací program „Hravá škola.“
     Přejeme si dosáhnout toho, aby pojem „škola“ pro její žáky i veřejnost nebyl jen synonymem pro „vážnou“ a známkami hodnocenou vzdělávací činnost. Chceme se co nejvíce přiblížit názvu našeho nového vzdělávacího programu „Hravá škola.“
     Velký význam v životě školy tak mají nejen vzdělávací aktivity, ale také zapojování pedagogů i žáků do společenského a veřejného života obce, jehož je škola organickou součástí.
     Významné dny v průběhu školního roku jsou tak pravidelně v termínovém kalendáři školy zvýrazněny a znamenají nejen oživení školního života, ale i mnohem více – navázání na dávné zvyky našich předků i zapojení dětí do veřejného dění.
     Školu tak navštíví Tři králové, Mikuláš s čerty a anděly, 30. dubna se sletí do školy čarodějnice a den proběhne v duchu „čarodějného učení.“ Mimořádný program má i poslední předvánoční školní den, kdy děti procházejí vsí s koledou, poslední neděli před Vánocemi vystoupí společně s Mateřskou školou u vánočního stromu na návsi, 28. 3. připravují také někdy výuku místo učitelů žáci, v druhém květnovém týdnu pořádá škola vystoupení ke Dni matek, v červnu bývá tradiční velký školní výlet s bohatým sportovním a turisticko poznávacím programem, svůj program má Den dětí, na konci června jsou páťáci přijati k oficiálnímu posezení se starostou obce atd.
     I těmito aktivitami se snažíme ovlivňovat příznivě klima školy, klima ve třídách, aby tzv. skryté kurikulum působilo pokud možno v souladu s tím oficiálně proklamovaným, jde nám prostě o to, aby atmosféra školy pro děti co nejvíce připomínala rodinné klima.
 

Materiální podmínky a zázemí školy

      Celý školní areál leží na ve středu obce. Blízké okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Škola je v současné době čtyřtřídní. Je tvořena hlavní budovou se třemi učebnami, školní družinou, která je nyní využívána jako čtvrtá učebna, využíváme také přilehlou budovou bývalého skladu školy s malou tělocvičnou a školní hřiště s umělým povrchem.
     Školní jídelna zajišťující stravování žáků se nachází v budově mateřské školy vzdálené přibližně 200 metrů od školy.
     Ve 3. nadzemním podlaží je v současné době dokončována stavební úprava prostor pro vestavbu kabinetu, ředitelny, počítačové učebny, jedné další učebny a sociálního zařízení s úklidovou místností.
     Pro tělesnou výchovu je dále možno občas využívat i sál místní sokolovny a travnaté hřiště, obojí vzdálené asi 300 metrů od hlavní budovy školy.
      Pro rekreaci o velkých přestávkách, ale i pro odpolední volný čas dětí slouží školní hřiště s umělým povrchem a plochy zeleně v okolí školy, obojí v úpravě opět i pro sportovní činnost - dva koše na basketbal a vybavení pro sportovní hry atd. Přístup do venkovního sportovního areálu v odpoledních hodinách i o volných dnech je permanentně možný ve stanoveném režimu od dubna do října (podle počasí ). 
     Nedílnou součástí práce školy je počítačová učebna koncipovaná jako informační centrum školy s přístupem na Internet.
 

Pedagogičtí pracovníci

     Ve škole pracuje celkem 5 učitelů a učitelek, 1 vychovatelka školní družiny a zkušená pedagožka zajišťující péči o děti, u kterých byla diagnostikována specifická porucha učení. Výuka na 1. stupni je plně aprobovaná (cizí jazyky vyučují učitelé 1. stupně, kteří absolvovali studium v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Ředitel školy zároveň působí jako učitel ve 2., 4. a 5. ročníku.
     V současné době na škole působí 2 muži a 4 ženy, Z hlediska věkového složení je možno říci, že se pedagogický sbor průběžně omlazuje – věkový průměr je 42 let.
 

Počty žáků, perspektivy školy

     Průměrný počet žáků v posledních několika letech přesahuje 60. Školní rok 2010/2011 byl zahájen s 76 žáky, v průběhu roku dva žáci odešli a jeden přešel ze ZŠ Mníšek pod Brdy, současný počet žáků tedy činí 75. Aktuálně platná kapacita školy je 80 žáků, kapacita školní družiny je 25 dětí.
     Přibližně třetina žáků školy spadá bydlištěm do spádových obcí a nebydlí trvale v Nové Vsi pod Pleší.
     K zápisu pro školní rok 2011/2012 se dostavilo 22 žáků. U 4 z nich požádali rodiče o odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Jelikož školu opustí 15 žáků, dosáhne ve školním roce 2011/2012 pravděpodobně počet žáků 78.
 

Mimoškolní výchovně vzdělávací aktivity žáků, školní družina

     Škola nabízí jako doplňkovou činnost pro všechny žáky, kteří o to projeví zájem, širokou nabídku volnočasových aktivit organizovaných a zajišťovaných pedagogickými pracovníky školy i externími vedoucími kroužků a dalšími dobrovolníky z řad rodičů i zástupců sportovních oddílů a občanských sdružení.
     Veškeré náklady na volnočasové aktivity pro žáky školy jsou hrazeny z prostředků zřizovatele. Tradičně je nabízena možnost účasti ve více než 8 zájmových kroužcích se zaměřením na cizí jazyky, kulturu, sport, výtvarné a hudební umění, turistiku, ochranu přírody a další (vše podle aktuálních možností). Zájmové kroužky jsou vždy organizovány pro celý školní rok.
     Nezastupitelnou roli v ní hraje školní družina, je o ní mezi rodiči velký zájem a není v současné době, vzhledem ke kapacitě, schopna zajistit péči o všechny zájemce z 1. - 5. ročníku.
     Rozbory výsledků přijímacích řízení na víceleté gymnázium v nedaleké Dobříši a Příbrami za několik posledních roků ukazují, že zhruba 1 – 5 žáci ročně odchází po absolvování 5. ročníku na tento typ školy střední školy s maturitním výstupem, což činí 20 až 50% počtu absolventů 5. ročníku. 
     Oficiální rodičovské sdružení ustaveno není, komunikace s rodiči však probíhá standardně formou třídních schůzek a informačních dnů, svou roli v komunikaci s obcí i rodiči sehrává také Rada školy zřízená obcí.
 
V Nové Vsi pod Pleší 9.3.2011
 
Za Základní školu Nová Ves pod Pleší:
Mgr. Stanislav Vacek, ředitel