Obec Nová Ves pod Pleší

Poplatky

Úhradu místních poplatků můžete provést osobně na obecním úřadě v úředních hodinách nebo prostřednictvím Platebního portálu Středočeského kraje. Jednoduše klikněte na ikonu podle druhu poplatku, který si přejete platit.

Poplatek za psa

Poplatek za odpad
pes Odpad

 

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu za kalendářní rok:

  • 900 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Nová Ves pod Pleší
  • 900 Kč jednorázový poplatek za vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Pozor! Změna splatnosti poplatku - nově je poplatek splatný do 31.3. daného kalendářního roku

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí: 

  • za jedno psa 200 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
  • Od poplatku ze psů jsou osvobozeni )držitelé psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis a také držitelé starší 70 let.

 

  • Poplatky můžete uhradit i převodem na účet č. 521690369/0800. V takovém případě jako variabilní a specifický symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční.

Poplatky jsou splatné vždy do 31.3. Známku na příslušný kalendářní rok si můžete vyzvednout na obecním úřadě kdykoliv po úhradě poplatku.